Projecten: Waterketen

Waterketen

Het Waterketen-project is een operationele groep rond waterhergebruik in de landbouw dat duidelijkheid wil scheppen over welk gezuiverd effluent al dan niet gebruikt kan worden voor de irrigatie van welke gewassen en/of gronden én wil klaarheid brengen in het wettelijke kader errond, zowel voor de landbouw als de industrie.

Concrete doelen

 • Ontwikkelen van een generieke, online WATERBAROMETER. Hiermee worden de water- en droogterisico’s in kaart gebracht en worden er aan de hand van scores verschillende maatregelen/actiepunten voorgesteld;

 • Inventarisatie effluent waterzuiveringen

  • Afhankelijk van aanwezige technieken

  • Kwaliteit (beschikbare data/nieuwe analyses/beschikbare nutriënten

  • Randeffecten (bv. seizoensafhankelijkheid)

 • Gewas gebonden voorwaarden

  • Literatuurstudie/lopende projecten

  • Nieuwe labotesten

 • Beschrijving wettelijk kader

  • Voor landbouw: omslag tussen water (grondstof) en bodemverbeterend middel

   • Impact benutten dierlijke bijproducten in productie

  • Voor water-aanbrenger: impact op heffingen

  • Mogelijkheden audit-systeem

 • Brede communicatie resultaten

  • Concrete cases

  • Klankbordgroep

Verwachte resultaten en impact

Het belangrijkste doel van deze operationele groep ligt op het opstellen van een “aftoetsingsmatrix” voor het (her)gebruik van het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) als irrigatie- of fertigatie water (behoud van nutriënten) in de landbouw. Deze matrix houdt zowel rekening met het type industrie, de aanwezige technieken op de AWZI’s met de daaraan gelinkte eindkwaliteit en met de gebruiksvoorwaarden voor de eindgebruiker. Als gebruiksvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende types gewassen (aardappel, maïs, bladgroenten, niet-voeding), de perceelsvoorwaarden en mogelijke risico’s (cross-contaminatie en µ-polluenten).  Daarnaast wordt ook de geldende wetgeving opgenomen. Het eindresultaat moet een duidelijk wettelijk- en kwaliteitskader zijn waarbinnen gewerkt kan worden voor het benutten van effluent van AWZI’s in de landbouw. Op die manier zullen de verschillende betrokken schakels binnen de “waterketen” weten welke de te nemen stappen zijn in periodes van droogte (of het hele jaar rond).

Contact

Voor meer info, neem contact op met Matthias Mertens.